Olika typer av försäkringar

Man skiljer i grunden mellan två olika slag av försäkringar. Den ena syftar till att ersätta skador på egendom och kallas sakförsäkring eller egendomsförsäkring. Den andra siktar i stället in sig på skador på människor och kallas personförsäkring eller livförsäkring.

Uppbyggnaden av dessa två försäkringsslag skiljer sig åt i betydande avseenden. När det alltså gäller sakförsäkringar så handlar det nästan alltid bara om att ersätta ett marknadsvärde av en skadad eller förlorad sak med ett engångsbelopp.

Vid personskada handlar det om att i så hög grad som möjligt återställa personens ekonomiska förhållanden. Vid invaliditet till exempel utgår ersättning så länge invaliditeten finns där; ofta hela livet ut. Det handlar då också ofta om att betala ersättningar till efterlevande beroende på ålder. Rent allmänt kan man konstatera att det är mer komplicerat att hitta den rätta ersättningsmodellen vid personskada än vid sakskada.

En annan form av personförsäkring är pensionsförsäkringen. Denna försäkring har som sitt centrala innehåll ett sparande för försäkringstagaren. Den kan tas från ganska tidig ålder fram till pensionsåldern då den börjar falla ut. Pensionsförsäkringen har typiskt en livförsäkringsdel också som innebär att ett visst belopp kan falla ut vid ett förtida dödsfall. Det beloppet är oberoende av det sparande som gjorts.

Comments are closed.
Back To Top